АРЫ ШАПСА (эмчиниң сүмези)

АРЫ ШАПСА (эмчиниң сүмези)

Чай дүшкен. Изиг хүннер эгелээн. Ооң-биле кады бойдуста бар бүгү-ле янзы-бүрү ызырар, шагар чалгынныг курт-кымыскаяк база шимчеп, оттуп келгеннер. Оларга дүктүг-ары, тас-ары, маас, шаашкак, черлик-ары, ызырар ымыраа, ыргак сээк болгаш оон-даа ѳске ызырар, шагар курттар хамааржыр.Дыка кѳвей таварылгада арылар кижилерни бо-ла шапкан боор. Чамдык кижилер арыга шактыргаш-даа, тоовас болур. А чамдыктары ары шаптарга, дораан эът-кежи кижип,Читать больше проАРЫ ШАПСА (эмчиниң сүмези)[…]

translate »